Subsidie op HR++-glas

Het kabinet geeft subsidie op het aanbrengen van HR++-glas. Deze regeling is onderdeel van het pakket aan stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing voor woningen en gebouwen. De subsidie voor HR++-glas geldt voor eigenaar-bewoners van woningen die vóór 1995 zijn gebouwd. Zij kunnen subsidie krijgen op de aanschaf. De regeling geldt voor isolatieglas met een isolatiewaarde tot 1,60 W/m2K. Er dient minimaal 5 m2 glas te worden geplaatst. De subsidie bedraagt maximaal 20 procent van de kosten met een maximum van 1100 euro (inclusief BTW). Het glas moet geplaatst zijn volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn 3577, wat zichtbaar moet zijn op de factuur. Voor de subsidieregeling is 50 miljoen euro beschikbaar. De regeling gaat 1 oktober van start, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2009. Om in aanmerking te komen voor de subsidie is een waardebon nodig. Deze bon kan per 1 oktober via de website van Meer met Minder worden aangevraagd. De waardebon kan worden ingeleverd bij de glaszetter die vervolgens de korting verstrekt. Na verstrekking van de bon moet het glas binnen vier maanden geplaatst zijn. Mensen die met de subsidieregeling in het vooruitzicht al tussen 1 juli en 1 oktober isolatieglas laten plaatsen moeten de factuur goed bewaren. Zij ontvangen de subsidie na indiening van een kopie van de factuur in combinatie met de waardebon. Ook zij kunnen per 1 oktober de waardebon aanvragen via deze site. Dan is ook bekend waar u de kopie factuur en waardebon moet indienen.

Maatwerkadvies
Sinds 1 juli kunt u gebruikmaken van de subsidie op het Maatwerkadvies voor uw woning. Een Maatwerkadvies geeft u direct inzicht in de mogelijke energiebesparende maatregelen in een woning, wat deze kosten en welke besparingen daarmee mogelijk zijn. De subsidie bedraagt maximaal 200 euro per woning en geldt als u eigenaar-bewoner bent. Maatwerkadviezen kosten tussen de 150 en 250 euro. Het gaat om een tijdelijke maatregel die loopt tot het budget is uitgeput en niet langer duurt dan 31 december 2010. Het budget biedt ruimte voor ongeveer 50.000 maatwerkadviezen

Energiebesparingskrediet en 'groen lenen'
De rijksoverheid staat garant voor leningen die zijn bedoeld voor energiebesparende maatregelen in woningen. Door deze garantstelling ligt de rente zo'n 1 procent lager. Eigenaar-bewoners mogen het energiebesparingskrediet combineren met bovenstaande regelingen op het gebied van energiebesparing. Bij maatregelen die onderdeel zijn van de regeling groenprojecten (zoals zonnepanelen en zonneboilers) kan de rente nog eens 3 procent omlaag. De overheid wil met de maatregelen zowel consumenten als professionals stimuleren om energiebesparende maatregelen in gebouwen te nemen. De woonlasten gaan omlaag door minder energieverbruik en het levert werk op.

Subsidie zonnepanelen

Ook dit jaar stelt de regering met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) geld beschikbaar voor zonnepanelen. Als u aan deze regeling deelneemt, krijgt u gedurende vijftien jaar subsidie op elk geproduceerde kWh. De stappen die u moet nemen om voor subsidie in aanmerking te komen staan hieronder toegelicht.

Tips

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het totaal vermogen van de zonnepanelen groter zijn dan 600 Watt-piek, het maximum voor particulieren is 15.000 Watt-piek. Voor particulieren is een systeem van 600 Watt-piek heel gebruikelijk - maar dan vist u dus net achter het net. Het is vanaf dit jaar mogelijk om uw subsidie digitaal aan te vragen.

Voorwaarden subsidie zonnepanelen

Vermogen
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het vermogen van de zonnepanelen 601 watt-piek zijn of groter, met een maximum van 15.000 watt-piek. Voor particulieren is 600 watt-piek heel gebruikelijk, maar dus onvoldoende voor subsidie.

Nieuw systeem
Het moet gaan om een nieuw systeem dat op 1 april 2009 nog niet was geďnstalleerd. In de photovoltaďsche installatie mogen geen tweedehands materialen en onderdelen zitten.

Start productie binnen anderhalf jaar
De installatie moet binnen anderhalf jaar stroom produceren.

Plaatsing van panelen
Zonnepanelen uit de kleine categorie zijn niet object-gebonden zijn, dus ze mogen ook in de tuin worden geplaatst.

Meten en melden van geproduceerde stroom
U ontvangt subsidie voor elke geproduceerde kWh elektriciteit. Om deze productie te meten heeft u een brutoproductiemeter nodig. Deze meter kost ongeveer negentig euro. Daarnaast moet u zich aanmelden bij Certiq, de organisatie die de productie van groene stroom controleert. De procedure voor inschrijving staat op www.certiq.nl.
Ook dient u uw netbeheerder te melden dat u gesubsidieerde zonnepanelen heeft. De netbeheerder meet wat uw zonnepanelen aan elektriciteit hebben opgewekt en geeft uw productie jaarlijkse door aan SenterNovem, die u de subsidie verstrekt.

Hoe gaat de subsidie in zijn werk?

Subsidie per kWh
Ontvangers van de subsidie krijgen die elk jaar, over een periode van vijftien jaar. De subsidie is een vergoeding per kWh geproduceerde elektriciteit. De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de elektriciteitsprijs. De subsidie is namelijk bedoeld om het verschil tussen de prijs van reguliere stroom en zonnestroom te overbruggen. Als de prijs van grijze stroom omhoog gaat, wordt dat verschil kleiner en daalt dus de subsidie per kWh.
De SDE vervangt de oude regeling, die MEP heette (Milieukwaliteit van Elektriciteits Productie). Subsidie heeft trouwens geen gevolgen voor de vergoeding voor teruglevering door het energiebedrijf (de zogeheten saldering). Kijk voor meer informatie hierover op Vergoeding voor teruglevering.

Alleen voor zonnepanelen
De SDE 2009 geeft alleen subsidie voor duurzame elektriciteitsopwekking. Voor zonneboilers, warmtepompen en andere systemen die duurzame warmte gebruiken, geldt een andere regeling. Lees daarover meer op Subsidieregeling Duurzame warmte

Verhuizen?
Als u verhuist en de zonnepanelen blijven op uw oude woning achter, dan kan de subsidie overgaan naar de nieuwe eigenaar van de woning en de zonnepanelen. Maar die regel geldt alleen als de zonnepanelen worden overgenomen binnen de vijftien jaar subsidielooptijd. De subsidie voor uzelf stopt dan uiteraard. U kunt de zonnepanelen ook meenemen naar uw nieuwe woning.

Subsidie: aanvraag en afhandeling

SenterNovem
De subsidiepot voor installaties van 601 tot en met 15.000 watt-piek bevat 62 miljoen euro. Dit bedrag is voldoende voor vijftien megawatt vermogen (1 megawatt is 1.000.000 watt). Hoeveel aanvragen hier mee te dekken zijn, is moeilijk te zeggen: dat hangt namelijk af van het vermogen van het systeem dat door de aanvragers wordt aangeschaft. In 2008 zijn er voor eenzelfde soort regeling 8.000 aanvragen toegewezen. De huidige regeling heeft een hoger maximumvermogen, waardoor het geld eerder verdeeld kan zijn. Dit jaar is het mogelijk uw aanvraag digitaal in te dienen.

Subsidieregeling Duurzame warmte

Begin september 2008 is de subsidieregeling 'Duurzame warmte' van start gegaan. U kunt tot 31 augustus 2009 subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en micro-warmtekrachtketels in bestaande woningen.

Tips subsidie duurzame warmte

• U kunt subsidie aanvragen voor of na de aankoop van een installatie waarvoor de subsidieregeling geldt
• Uiterlijk zes maanden na toekenning van de subsidie moet het apparaat zijn geďnstalleerd, anders vervalt de subsidieaanvraag.
• Wilt u specifiekere informatie? Kijk dan op Subsidie zonneboilers of op Subsidie warmtepomp en wkk.
• Meer info over toepassingen van duurzame warmte? Kijk op Zonneboiler of Verwarmen met warmtepomp.

Subsidiepot: 66 miljoen

De subsidiepot bevat 66 miljoen euro en is afkomstig van het ministerie van Economische zaken. De regeling geldt voor vier jaar; in het eerste jaar is er twintig miljoen euro beschikbaar.

Het is de bedoeling dat in 2011 in ongeveer zeventig duizend bestaande woningen zonneboilers, warmtepompen en micro-warmtekrachtketels zijn geďnstalleerd.

Voorwaarden

• De subsidie is voor eigenaren van 'bestaande woningen'. Daaronder wordt verstaan: woonhuizen die zijn opgeleverd of bewoond voor 1 januari 2008.
• De installatie waarvoor u subsidie wilt aanvragen moet voldoen aan bepaalde eisen.
• Uw aanvraag moet uiterlijk 31 augustus 2009 zijn ingediend.
• De warmtepomp, zonneboiler of micro-WKK moet uiterlijk zes maanden na aanvraag van de subsidie zijn geďnstalleerd. Laat de installatie langer op zich wachten, dan vervalt het recht op subsidie automatisch. (Zie ook hieronder.)

Eisen voor installaties en apparaten
Heeft u nog geen specifieke zonneboiler, warmtepomp of micro-warmtekrachtketel uitgezocht om aan te schaffen? Kijk dan even op de productlijst op de website van SenterNovem. Van al deze installaties, aparaten en systemen is al vastgesteld dat ze voldoen aan de eisen voor subsidie. Kijk voor de lijst op www.senternovem.nl/duurzamewarmte.
De lijst van 'geaccepteerde' installaties wordt aangevuld gedurende de looptijd van de subsidieregeling. dus kijk altijd even op de lijst van apparaten en installaties.

Subsidie aanvragen

Particulieren kunnen subsidie aanvragen binnen de regeling Duurzame warmte, maar ook woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren en andere beheerders van woonruimte. Onder bestaande woningen vallen alle huizen die zijn opgeleverd of bewoond voor 1 januari 2008.

SenterNovem
Tot uiterlijk 31 augustus 2009 kunt u subsidie aanvragen, bij de organisatie SenterNovem. Op de website van SenterNovem kunt u aanvraagformulieren downloaden: www.senternovem.nl/duurzamewarmte.
Binnen zestien weken na ontvangst van het subsidieaanvraagformulier laat SenterNovem weten of u in aanmerking komt voor een subsidie. Het is mogelijk dat SenterNovem nog enkele vragen stelt voordat de organisatie definitief kan beoordelen of u in aanmerking komt.
Als u in aanmerking komt voor subsidie, wordt het bedrag voor u gereserveerd. Dat staat gelijk aan een voorlopige subsidietoezegging. Na de aanschaf en installatie van het apparaat kunt u de subsidieaanvraag definitief maken, door onder meer de facturen en betaalbewijzen op te sturen naar SenterNovem. Binnen wederom 16 weken wordt dit afgehandeld en de subsidie op uw rekening gestort.

Binnen zes maanden plaatsen
De warmtepomp, zonneboiler of micro-WKK moet uiterlijk zes maanden nadat de subsidie aan u is verleend, zijn geďnstalleerd. Laat de installatie langer op zich wachten, dan vervalt het recht op subsidie automatisch.

Na aanschaf subsidie aanvragen
U kunt ook een subsidieaanvraag indienen na aankoop en installatie. Dan stuurt u met het aanvraagformulier direct de benodigde bijlagen (onder meer facturen en betaalbewijzen) naar SenterNovem.

Subsidie zonneboiler

De subsidieregeling 'Duurzame warmte' is gestart. Deze subsidie maakt de aanschaf van een zonneboiler een stuk aantrekkelijker.

Tips subsidie zonneboiler

Kijk op Subsidieregeling Duurzame warmte voor algemene voorwaarden en informatie over het aanvragen van subsidie.
Enig idee of uw woonsituatie geschikt is voor een zonneboiler? En wat dat dan kost? Kijk op Zonneboiler kiezen en vraag gratis Advies op maat!
Ook voor een zonneboilercombi (die water en woningverwarming verzorgt) kunt u subsidie aanvragen. De subsidie geldt echter alleen voor het warmwaterdeel van de zonneboilercombi.

Subsidie voor zonnewarmte

Op basis van de huidige energieprijzen, verdient u de aanschaf van een zonneboiler niet terug via besparing op de energiekosten. Daarom is het goed nieuws dat de subsidieregeling 'Duurzame warmte' van start is gegaan. Huiseigenaren (maar bijvoorbeeld ook woningcorporaties) kunnen nu subsidie aanvragen voor zonneboilers.

720 euro per zonneboiler
Voor de meest gangbare zonneboilers in Nederland is een subsidie te verwachten van 720 euro. De definitieve hoogte van de subsidie voor een zonneboiler hangt af van de hoeveelheid warmte die de zonnecollector jaarlijks opvangt om water mee te verwarmen.
Die warmtecapaciteit (gemeten in joules) is van elke zonneboiler getest. Veel zonneboilers voor particuliere woningen hebben een jaaropbrengst van 3,6 gigajoules (GJ, 1 GJ is 1 miljard joules).

200 euro per GJ
Vooral het formaat van de collector op het dak bepaalt de capaciteit van de boiler. Voor zonneboilers met een collectoroppervlak tot zes vierkante meter, geldt een subsidie van tweehonderd euro per gigajoule (GJ). Bij een opbrengst van 3,6 GJ volgt dan de subsidie van 720 euro. Voor zonneboilers met een groter collectoroppervlak is de subsidie lager, namelijk 180 euro per GJ.

Subsidie aanvragen zonneboiler

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, gelden enkele voorwaarden. De boiler moet voldoen aan een aantal eisen. Ook moet de zonneboiler binnen zes maanden na toekenning van de subsidie zijn geďnstalleerd. U kunt  subsidie alleen aanvragen met een speciaal aanvraagformulier. Lees verder op Subsidieregeling Duurzame warmte.

Subsidie voor tienduizenden boilers

De subsidie geldt voor bestaande woningen (opgeleverd of bewoond voor 1 januari 2008). Behalve voor zonneboilers, kunt u ook subsidie aanvragen voor de aanschaf van warmtepompen en micro-warmtekrachtinstallaties. De regeling Duurzame warmte duurt vier jaar en heeft totaal 66 miljoen euro in de pot. Voor het eerste jaar is twintig miljoen euro beschikbaar.
De subsidie bevat voldoende geld om de komende vier jaar vijftig- tot zestig duizend zonneboilers aan te schaffen.

Besparing op energierekening
Een gemiddeld huishouden met een gasketel en een standaard zonneboiler bespaart ongeveer 170 m3 aardgas voor waterverwarming, of 119 euro (prijspeil 2009).